De Verpleegkunidge Adviesraad | VAR Community Nederland

De Verpleegkundige Adviesraad

VAR staat voor Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad, een adviesorgaan van verpleegkundigen en verzorgenden voor de Raad van Bestuur (directie) van een zorginstelling. Een VAR adviseert vanuit beroepsinhoudelijke optiek om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.

De VAR kan bijdragen aan:

  • verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten/cliënten,
  • een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening,
  • een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie,
  • verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid,
  • een kwaliteitsimpuls door het optimaal benutten van verpleegkundige en verzorgende kennis en kunde in de organisatie.

De VAR kan gevraagd en ongevraagd adviseren. In de praktijk blijkt dat gevraagd adviseren het meeste resultaat oplevert. De VAR kan ook zelf signalen oppikken van de werkvloer of op landelijk niveau en deze onder de aandacht brengen van de Raad van Bestuur en daar eventueel een advies over schrijven.

VAR´s organiseren vaak binnen hun organisatie symposia of de “Dag van de Verpleging” om op deze manier de professionaliteit, kennis, bewustwording en eenheid onder verzorgenden en verpleegkundigen te vergroten. De bevoegdheden van de VAR zijn niet – zoals voor de ondernemingsraden – in de wet vastgelegd. Lees meer >>